mua vé số online kiến thiết

โรคตาแห้ง

น้ำตาของคนเรามี 3 ชั้น ชั้นในสุดที่ติดกับแก้วตาจะเป็นเมือก ชั้นกลางเป็นน้ำ เป็นตัวให้อาหารและออกซิเจนหล่อเลี้ยงแก้วตา ส่วนชั้นนอกเป็นไขมันป้องกันการระเหยของน้ำตา น้ำตาของคนสร้างต่อมน้ำตาของหนังตาบน เวลาเรากระพริบตา น้ำตาจะถูกขับออกมาเคลือบตา น้ำตาที่หลั่งออกมาจากการกระพริบตาออกครั้งละไม่มาก น้ำตาไหลจากเสียใจหรือเกิดจากการระคายเคืองจะออกเป็นปริมาณมากสาเหตุของตาแห้ง
 • เป็นธรรมชาติของคนสูงอายุที่มีการขับน้ำตาออกมาน้อยโดยเฉพาะผู้หญิงจะพบได้บ่อยกว่าผู้ชาย
 • สภาพอากาศ ร้อน อากาศแห้ง ลมแรง
 • ลมจากเครื่องปรับอากาศ ควันบุหรี่
 • หารอ่านหนังสือหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน แนะนำให้หยุดพักตาและกระพริบตาบ่อยๆ
 • การใส่ contact lens
 • การขาดวิตามิน เอ

อาการของโรคตาแห้ง

 • เคืองตา
 • แสบตา
 • ตาแดง
 • ตามัว เมื่อกระพริบตามองเห็นชัดขึ้น
 • น้ำตาไหลมาก
 • เคืองตาหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน

การรักษาโรคตาแห้ง

 • การใช้น้ำตาเทียมเป็นการลดอาการเท่านั้น
 • ปิดท่อระบายน้ำตา ทำให้มีน้ำตาหล่อเลี้ยงตาเพิ่มขึ้น
 • ให้ดื่มน้ำมากๆ เวลาอ่านหนังสือหรือทำงานกับคอมพิวเตอร์นานให้กระพริบตาบ่อยๆ
 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา

Facts About Dry Eye

The National Eye Institute (NEI) is part of the National Institutes of Health (NIH) and is the Federal government’s lead agency for vision research that leads to sight-saving treatments and plays a key role in reducing visual impairment and blindness.

mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhậpThis information was developed by the National Eye Institute to help patients and their families search for general information about dry eye. An eye care professional who has examined the patient's eyes and is familiar with his or her medical history is the best person to answer specific questions.

What is dry eye?

Dry eye occurs when the quantity and/or quality of tears fails to keep the surface of the eye adequately lubricated. Experts estimate that dry eye affects millions of adults in the United States. The risk of developing dry eye increases with advancing age. Women have a higher prevalence of dry eye compared with men.

What are the symptoms of dry eye? 

Dry eye causes a scratchy sensation or the feeling that something is in the eye. Other symptoms include stinging or burning, episodes of excess tearing that follow periods of dryness, discharge, pain, and redness in the eye. People with dry eye may also feel as if their eyelids are heavy and may experience blurred vision.

What are tears and how do they relate to dry eye?

In a healthy eye, lubricating tears called basal tears continuously bathe the cornea, the clear, dome-shaped outer surface of the eye.  With every blink of the eye, basal tears flow across the cornea, nourishing its cells and providing a layer of liquid protection from the environment. When the glands nearby each eye fail to produce enough basal tears, or when the composition of the tears changes, the health of the eye and vision are compromised. Vision may be affected because tears on the surface of the eye play an important role in focusing light. Tears are a complex mixture of fatty oils, water, mucus, and more than 1500 different proteins that keep the surface of the eye smooth and protected from the environment, irritants, and infectious pathogens. Tears form in three layers:
 • An outer, oily (lipid) layer, produced by the Meibomian glands, keeps tears from evaporating too quickly and helps tears remain on the eye.
 • A middle (aqueous) layer contains the watery portion of tears as well as water-soluble proteins. This layer is produced by the main lacrimal gland and accessory lacrimal glands. It nourishes the cornea and the conjunctiva, the mucous membrane that covers the entire front of the eye and the inside of the eyelids.
 • An inner (mucin) layer, produced by goblet cells, binds water from the aqueous layer to ensure that the eye remains wet.

What causes dry eye?

Dry eye can occur when basal tear production decreases, tear evaporation increases, or tear composition is imbalanced. Factors that can contribute to dry eye include the following:
 • Medications including antihistamines, decongestants, antidepressants, birth control pills, hormone replacement therapy to relieve symptoms of menopause, and medications for anxiety, Parkinson’s disease, and high blood pressure have been associated with dry eye.
 • Advancing age is a risk factor for declines in tear production. Dry eye is more common in people age 50 years or older.
 • Rosacea (an inflammatory skin disease) and blepharitis (an inflammatory eyelid disease) can disrupt the function of the Meibomian glands.
 • Autoimmune disorders such as Sjögren’s syndrome, lupus, scleroderma, and rheumatoid arthritis and other disorders such as diabetes, thyroid disorders, and Vitamin A deficiency are associated with dry eye. 
 • Women are more likely to develop dry eye. Hormonal changes during pregnancy and after menopause have been linked with dry eye. Women also have an increased risk for autoimmune disorders.
 • Windy, smoky, or dry environments increase tear evaporation.
 • Seasonal allergies can contribute to dry eye.
 • Prolonged periods of screen time encourage insufficient blinking.
 • Laser eye surgery may cause temporary dry eye symptoms.

How is dry eye diagnosed and treated?

People experiencing dry eye symptoms should consult an eye care professional to determine the cause, which guides treatment strategy.

Change medications. Consult a physician about switching medications to alternative ones that are not associated with dry eye. This may alleviate dry eye symptoms.

Over-the-counter (OTC) topical medications. Mild dry eye symptoms may be treated with over-the-counter medications such as artificial tears, gels, and ointments.

Environmental and lifestyle changes. Cutting back on screen time and taking periodic eye breaks may help. Closing the eyes for a few minutes, or blinking repeatedly for a few seconds, may replenish basal tears and spread them more evenly across the eye. Sunglasses that wrap around the face and have side shields that block wind and dry air can reduce symptoms in windy or dry conditions.

In cases of Meibomian gland dysfunction, warm lid compresses and scrubs may be helpful. Smoking cessation and limiting exposure to secondhand smoke also may help.

Prescription dry eye medications. Cyclosporine and lifitegrast are the only prescription medications approved by the U.S. Food and Drug Administration for treating dry eye. Corticosteroid eye drops also may be prescribed short-term to reduce eye inflammation.

Devices. FDA-approved devices provide temporary relief from dry eye by stimulating glands and nerves associated with tear production.

Surgical options. Punctal plugs made of silicone or collagen may be inserted by an eye care professional to partially or completely plug the tear ducts at the inner corners of the eye to keep tears from draining from the eye. In severe cases, surgical closure of the drainage ducts by thermal punctal cautery may be recommended to close the tear ducts permanently.  

What research is NEI supporting to improve treatments for dry eye? 
NEI-supported researchers are studying the underlying causes of dry eye to better understand the disease and to develop novel treatments.

In a healthy eye, only one-tenth of a degree of cooling from evaporation is needed for activation of nerves that trigger basal tearing. Researchers are investigating factors that influence the ability of corneal nerves to sense tear evaporation. Such research may lead to the development of topical corneal nerve stimulators, or products that increase nerve sensitivity to drying. The protein lacritin in tears promotes basal tearing (via nerve stimulation) and eye health. Some people with dry eye have low levels of lacritin in their tears. A topical, synthetic form of the protein has been developed for initial testing in people with dry eye. Since corneal nerve number, length, and function are substantially diminished in dry eye, another research goal is to devise ways to promote their regrowth. Such a product could also help individuals suffering from dry eye after corneal laser surgery, such as LASIK.  Other research is exploring the role of stem cells in the natural development of lacrimal glands. This early-stage research may eventually enable use of a patient's own stem cells to rebuild or replace tear-producing lacrimal glands. Investigation is ongoing into the molecular composition of the tear lipid layer, and factors that either stabilize or destabilize it.  Treatments to stabilize it may help reduce tear evaporation.  
 


máy đánh bạc ăn tiền thật cá cược thể thao 1xbet casino slots 1xbet casino download m88 cá cược thể thao trực tuyến